Zomerakkoord: aangekondigde hervormingen

Zomerakkoord: aangekondigde hervormingen

De federale regering bereikte in de nacht van 25 op 26 juli 2017 haar zogenaamde “zomerakkoord”, met daarbij een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting en een aantal fiscale en sociaaleconomische hervormingen. De belangrijkste fiscale maatregelen (op basis van de huidige informatie) staan hieronder kort verduidelijkt.

Vennootschapsbelasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting is ongetwijfeld de grootste blikvanger van het federaal akkoord. De verlaging gebeurt in fases. Het basistarief daalt in 2018 van 33% naar 29% (+ 1,5% crisisbelasting is 29,435%) en zal vanaf 2020 gelijk zijn aan 25%. Dan wordt ook de crisisbelasting afgeschaft. Voor KMO’s (art 15 W.Venn.) wordt vanaf 2018 een tarief van 20% voorzien op de eerste schijf van 100.000 €.

Mimimumbelasting

Vanaf 2018 komt er een minimumbelasting voor ondernemingen met een winst van meer dan 1 miljoen euro. Deze ondernemingen moeten er rekening mee houden dat bepaalde fiscale aftrekken boven dit bedrag niet meer volledig in aftrek kunnen worden gebracht.

Bijzondere aanslag 10%

Elke vennootschap die geen of onvoldoende bezoldiging heeft uitgekeerd aan tenminste één bedrijfsleider is voortaal onderworpen aan de bijzondere aanslag van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag. Deze minimum bezoldiging bedraagt 45.000 € (of minstens het belastbaar resultaat van de vennootschap). Startende vennootschappen (binnen 4 jaar) zijn uitgesloten.

Andere wijzigingen vennootschapsbelasting

– notionele intrestaftrek : wordt herzien : enkel nog aftrek voor kapitaalverhogingen
– meerwaarden op aandelen : 0,412% belastingen wordt afgeschaft – nieuwe vrijstellingsregels van toepassing (cf. DBI-aftrek)
– vooruitbetaalde kosten zullen pas aftrekbaar zijn in het jaar van de verbonden activiteiten of inkomsten, dus pas in het volgende jaar
– voorzieningen : bij terugname zullen deze belast worden aan het tarief van het jaar dat de voorziening werd aangelegd
– herbeleggingsmeerwaarden : bij niet herbelegging zal het tarief van het moment van verwezenlijking van de meerwaarde van toepassing zijn
– eenmalige investeringsaftrek : wordt voor KMO’s en eenmanszaken verhoogd van 8% naar 20%, enkel in 2018

Personenbelasting

Ook in de personenbelasting zijn een aantal hervormingen aangekondigd:
– taks op effectenrekeningen : 0,15%, voor effecten boven 500.000 € (niet op pensioensparen en levensverzekeringen)
– vrijstelling roerende voorheffing op de eerste 627 € dividenduitkering op aandelen
– vrijstelling op spaargelden : nog slechts tot 940 € intrest (ipv 1880 €)
– nieuwe maatregel voor werknemers: ‘collectieve winstpremie’
– pensioensparen: 2 stelsels mogelijk :
– huidig : 30% belastingvermindering op 940 €
– nieuw : 20% belastingvermindering op 1200 €
– tax shelter systeem : niet enkel voor starters, maar ook voor ‘groeibedrijven’
– belastingvrij bijklussen: tot 500 € per maand, voor ‘vrijetijdswerk’ (sport, Airbnb, gras maaien, …)

BTW

Op vlak van BTW is er sprake dat bij onroerende verhuur zal kunnen gekozen worden om toch aan de BTW onderworpen te zijn, zodat de BTW op alle investeringen bij oprichting van het onroerend goed kan gerecupereerd worden. Dit is een overzicht van de meest in het oog springende fiscale maatregelen. Het wordt nog afwachten om te zien hoe deze allemaal concreet zullen uitgewerkt worden.