Nieuwe verzekering BA10 in de bouwsector

Via deze nieuwsbrief willen we onze klanten die actief zijn in de bouwsector op de hoogte brengen van de nieuwe verzekering BA10 (of burgerlijke aansprakelijkheid op 10 jaar). Iedereen die actief is in de bouwsector moet zich immers, voor werken met een bouwvergunning vanaf 1 juli 2018, verplicht verzekeren voor deze tienjarige aansprakelijkheid.

Per werf die aan de voorwaarden voldoet, zult u een attest moeten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u voor die specifieke werf de verzekering BA10 hebt afgesloten. Dit attest zal verplicht moeten getoond worden vóór de start van de werken!

Hieronder leggen we kort de principes uit. Voor meer vragen en/of een uitwerking van een polis op maat van uw bedrijf, raden wij u aan uw verzekeringsagent te contacteren.

Wanneer moet u een verzekering afsluiten?

Aannemers, architecten, andere dienstverleners en hun onderaannemers zijn enkel verplicht een verzekering af te sluiten als zij werken of diensten verrichten aan woningen die in België liggen en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Ze zijn dus niet verplicht voor alle werken een verzekering af te sluiten. Onderaannemers hoeven deze verzekering niet af te sluiten, want dit is een verplichting voor de hoofdaannemer.

Drie voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een aannemer of andere dienstverlener verplicht een verzekering moet afsluiten:

1) De werken of prestaties moeten betrekking hebben op een woning
Een woning is een gebouw bestemd voor bewoning. Hieronder wordt verstaan:

  • een eengezinswoning of een appartement
  • uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor bewoning door een gezin of door een alleenstaande
  • plaats waar de verschillende gezinsactiviteiten worden uitgeoefend
    Ze geldt dus niet voor bv. een rusthuis, waarvan sommige delen gemeenschappelijk zijn.

2) De werken moeten vallen onder het begrip “gesloten ruwbouw van een woning”
Het betreft werken die de stabiliteit of solvabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen (bv dragende muren of balken doorboren of inslijpen, buitenmuren pleisteren of isoleren, timmerwerken buiten …)

3) De tussenkomst van een architect is verplicht voor de onroerende werken
De tussenkomst van een architect is verplicht voor werken waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is. Komt een architect verplicht tussen, dan moet de aannemer verzekerd zijn. Ook de architect moet dan een verzekering afsluiten.

Wat beschermt de verplichte verzekering?
De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid beschermt de burgerlijke aansprakelijkheid, bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Het betreft dus uitsluitend de aansprakelijkheid met betrekking tot problemen van soliditeit en stabiliteit van de gesloten ruwbouw van de woning. De waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van de woning wordt ook verzekerd, maar enkel wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

De waarborg van de verzekering verzekert de schade opgelopen gedurende een periode van tien jaar volgend op de aanvaarding van de werken en die het gevolg zijn van de aansprakelijkheid van de verzekerde. De vordering moet binnen die periode worden ingezet.

Let op! De verzekering beschermt niet hetzelfde als een klassieke verzekering BA, die de schade aan derden dekt tijdens de uitvoering van de werken.

Welke verzekeringsformules bestaan er?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Ofwel kan de bouwheer zichzelf verzekeren voor zijn totale bouwproject. Vermoed wordt dat dit niet vaak zal gebeuren.

Ofwel kan de aannemer, … zich verzekeren in een globale jaarpolis. Dit wordt best gedaan als u voor (bijna) alle werken onder deze nieuwe wet zult vallen. Let wel, er moet telkens per werf wel een attest aangevraagd worden.

Ofwel kan u zich per werf apart laten verzekeren. Dit is interessant als u slechts sporadisch een werk heeft die aan de voorwaarden voldoet. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer u dan uw attest hebt, dus tijdig aanvragen.

Deze verzekering is van toepassing voor werven waarvan de definitieve bouwvergunning na zondag 1 juli 2018 afgeleverd werd.